Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden

Vizsla

Bazil zoekt fijne plek

Online bezoekers

We hebben 741 gasten en geen leden online

Orweja Mededelingen

C.J. (Jan) Coldewey, de ons ontvallen ere-voorzitter, oud voorzitter van de Continentale, van het Field Trial Comité en van de Jachthonden Wedstrijd Raad, heeft eens gezegd:

“Een ideale hond voor de jager is een hond die als staande hond functioneert vóór het schot, het wild vindt ná het schot, die het spoor kan volgen bij de nazoek op grofwild, voldoet aan de eisen van dressuur en africhting en over een fraai exterieur beschikt.”

Met deze woorden werd in feite het idee van de Continentale vijfkamp geboren.

In 1996 organiseerde de Continentale Staande Honden Vereeniging, ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan, voor het eerst een vijfkamp om de "Grote Prijs Jan Coldewey" voor continentale staande honden, rubrieken B & C.

Gezien het succes van de gebezigde formule en de vele positieve reacties van deelnemers en toeschouwers werd in 2002 voor de tweede maal en in 2006 voor de derde maal een dergelijke wedstrijd georganiseerd.

Het bestuur van de “Continentale” heeft besloten om in 2012 weer een vijfkamp te organiseren.

Lees meer...

Secretariaat ORWEJA
Uitloop 11
3262 CE Oud-Beijerland
tel 0186 616425
e-mail: orweja@kpnplanet.nl

Sinds maart 2012 ook een eigen website, namelijk:

www.orweja.nl

Als gevolg van de FCI Guidelines for Workingtesten, het gegeven dat steeds meer landen om ons heen een workingtest reglement hebben en Nederland om gekwalificeerde en door de RvB (FCI) erkende keurmeesters vragen, heeft de CJ (Commissie Jachthonden) doen besluiten om ook in ons land een reglement op te stellen, dat aansluit op de reglementen in de ons omringende landen.

Lees meer...

Enkele relevante besluiten 2008 in relatie tot ons ras (staande honden)  

  • Tijdens jeugdveldwedstrijden voor staande honden een schot bij een punt toe te passen.
    Toelichting > Naar aanleiding van het feit dat in de Gebruikshondenklas op exterieurtentoonstellingen honden worden geshowd die schotschuw blijken te zijn, is besloten m.i.v. 2009 tijdens jeugdveldwedstrijden een schot (gebruik alarmpistool door voorjager) bij een punt toe te passen. Onder artikel III.4 van het Algemeen Veldwedstrijd Reglement (zie Orweja website KNJV) onder punt 5 kunt u lezen hoe de keurmeester het e.e.a. moet interpreteren bij het toekennen van een kwalificatie.
    Een behaalde kwalificatie op jeugdveldwedstrijden vanaf 2009 met schottest geldt niet als Schottest voor zweetwerkproeven e.d. 
  • RJP ( reglementen jachthonden proeven) voortaan digitaal via website KNJV Inschrijfgelden KNJV proeven en MAP’s worden in 2009 met max. € 2,50 verhoogd.
  • Ons verenigingslid E Booter heeft zich teruggetrokken als keurmeester voor staande honden.

Wijziging m.b.t. direct en indirect lidmaatschap RvB

  • 1. Voor jachthondenproeven kan door hen, die in Nederland woonachtig zijn, slechts worden ingeschreven indien zij lid zijn van een bij de Raad van Beheer aangesloten vereniging en/of van de KNJV
  • 2. Door deelname aan een jachthondenproef aanvaardt de deelnemer de rechtsmacht van de R.v.B., de werking van het Kynologisch Reglement en de werking van het Reglement Jachthondenproeven en wordt hij geacht bekend te zijn met deze reglementen.
  • 3. Voor toepassing van lid 2 worden zowel de eigenaren als wel de voorjager van de ingeschreven honden geacht deel te nemen en deelnemer te zijn.

Wijzigingen:

Als gevolg hiervan wordt de tekst van art V.1.1 van het Reglement Jachthonden Proeven gewijzigd.

De inhoud van dit bulletin is tijdens de vergadering van 23 februari 2006 geaccordeerd door de Commissie Jachthonden en op 22 juni 2006 geratificeerd door de Raad van Beheer en het Landelijk bestuur van de KNJV.

Vriendelijke groet,

Betty van der Woude

Secretariaat ORWEJA
Uitloop 11
3262 CE   Oud-Beijerland
orweja@kpnplanet.nl

[zie voor officiele ORWEJA informatie: http://www.knjv.nl/ - rubriek Jachthonden]


ORWEJA Field Trial Comité

Protocol selectie procedure voor afvaardiging naar Europese en Wereldkampioenschappen (met uitzondering van St. Hubertus)

• Het Field Trial Comité benoemt een of meerdere personen die de selectie verrichten. Hierna te noemen keuzecommissie • Leden van de keuzecommissie zijn bij voorkeur keurmeester voor de betreffende discipline.
• Zij zijn geen eigenaar van honden die in aanmerking komen voor selectie
• Zij jagen geen honden voor die in aanmerking komen voor selectie.
• De selectie wordt samengesteld naar eigen inzicht van de keuzecommissie
• Een oproep om zich aan te melden zal tijdig worden gepubliceerd in de Nederlandse Jager.
• Direct na de sluitingsdatum zal het FTC de namen van de keuzecommissie en van de aangemelde honden met hun voorjager aan belanghebbenden schriftelijk meedelen.
• De keuzecommissie meldt direct na de sluitingsdatum aan belanghebbenden schriftelijk de te volgen procedure.


Als leidraad voor de selectie geldt o.a.

• De honden moeten in het NHSB zijn ingeschreven en de eigenaar moet Nederlands ingezetene zijn
• De eigenaar van de hond is er verantwoordelijk voor dat op de afgesproken datum alle relevante gegevens, waaronder kwalificaties behaald in het buitenland, van de hond bij het secretariaat van het FTC bekend zijn.
• De honden worden in principe getoond op de Nederlandse wedstrijden in het seizoen waarin het kampioenschap valt.
• De honden worden in principe geselecteerd met de voorjager die de eventuele kwalificaties behaald heeft.
• Kwalificaties behaald in het buitenland kunnen meetellen.
• Kwalificaties behaald in voorgaande seizoenen kunnen meetellen.
• Bij voorkeur zoveel mogelijk verschillende voorjagers in het team.
• In principe jaagt een voorjager maximaal twee honden voor.
• In voorkomende gevallen kan water apport worden vereist.
• In voorkomende gevallen kan deelname aan koppelwedstrijd(en) worden vereist.
• Eventuele individuele afspraken met de keuzecommissie geschieden uitsluitend schriftelijk

 
Hoewel de RvB heeft besloten om de veterinaire keuringen te laten vervallen, heeft de Commissie Jachthonden in haar vergadering van 23-02-2006 besloten om deze keuringen voor jachthondenproeven te handhaven.