Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden

Vizsla

Lidmaatschap 2019
De contributie voor het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden “Vizsla” bedraagt € 27,50 per kalenderjaar. Bij een aanvraag na 1 juli wordt de helft in rekening gebracht.

Gezinslidmaatschap 2019
Is een ander lid van het gezin wonende op hetzelfde adres, reeds 'gewoon' lid, dan is een gezinslidmaatschap mogelijk. Het gezinslidmaatschap heeft dezelfde rechten en plichten als het lidmaatschap.
Een gezinslidmaatschap voor de Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden Vizsla” bedraagt € 11,00 per kalenderjaar.

Betaling contributie
Conform artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement dient voor 1 maart de contributie van het lopende jaar te zijn voldaan. De contributie wordt jaarlijks automatisch van uw rekening afgeschreven, tenzij u na het eerste lidmaatschapsjaar anders wenst te betalen. Indien wij geen machtiging van u hebben, wordt u geacht de contributie zelf voor 1 maart van het lopende jaar per bank te voldoen.

Bankgegevens Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden “Vizsla”:
IBAN NL31ABNA0545980119 t.n.v. VIZSLA

Bij aanmelding machtigt u de “Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden “Vizsla” de contributie van het eerste jaar van het lidmaatschap van uw rekening af te schrijven. U vindt hierover meer informatie in het Huishoudelijk Reglement.

De bedragen zijn: 

Gewoon lidmaatschap: € 27,50
Lidmaatschap na 1 juli € 13,75
Gezinslidmaatschap: € 11,00
Bij niet betalen na herinnering en aanmaning (extra kosten € 5,-) vervalt het lidmaatschap

De bedragen voor het lidmaatschap zijn conform besluiten in de Algemene Ledenvergadering vastgelegd.


Aanmelden als nieuw lid of gezinslid

Om lid te kunnen worden dient u het inschrijfformulier in te vullen. Houdt u uw bankgegevens (IBAN) bij de hand. Middels dit inschrijfformulier machtigt u de Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden “Vizsla” de contributie van het eerste jaar van het lidmaatschap van uw rekening af te schrijven. U vindt meer informatie hierover in het Huishoudelijk reglement.
Formulieren die via de website worden ingestuurd worden automatisch als officieel ondertekend beschouwd.

Een gezinslidmaatschap is alleen mogelijk indien een lid van het gezin reeds 'gewoon' lid is.

Klik op onderstaand formulier om het lidmaatschap aan te vragen

Na aanmelding ontvangt u een kopie van het inschrijfformulier in uw mailbox en een bevestiging van de ledenadministratie. U bent nu aspirant-lid; conform de statuten wordt hiervan melding gemaakt naar de leden. Binnen veertien dagen na publicatie kunnen leden bij het secretariaat schriftelijk bewaar aantekenen tegen het aanstaande lidmaatschap, waarna een persoonlijk onderhoud met de bezwaarhebbende(n), het aspirant-lid en het bestuur zal plaatsvinden. Het bestuur heeft hierin de beslissende stem en zal na vergadering beide partijen schriftelijk van haar besluit op de hoogte brengen. Indien er geen bezwaar wordt aangetekend, bent u lid geworden. U ontvangt hiervan tezijnertijd nog een bevestiging.

Opzeggen lidmaatschap
U kunt uw lidmaatschap uiterlijk per 1 december opzeggen, u bent dan per het eerstvolgende kalenderjaar (1 januari t/m 31 december) geen lid meer. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar ledenadministratie@magyar-vizsla.nl waarin u aangeeft dat u uw lidmaatschap wenst te beëindigen alsmede de reden van opzegging. Geef hierbij graag ook uw adresgegevens aan.
U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw opzegging.

Wijzigingen lidmaatschap of vragen
Wilt u een (e-mail)adreswijziging doorgeven of heeft u vragen over het lidmaatschap, doe dit dan door een mail te sturen naar de ledenadministratie: ledenadministratie@magyar-vizsla.nl.

Contactgegevens ledenadministratie
Huub Hermans
E: ledenadministratie@magyar-vizsla.nl

Inloggen leden


Gebruikersnaam   Wachtwoord   Onthoud mij     Gebruikersnaam/wachtwoord verloren?   Registreer  

Zoeken